WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


Frouljus PC 2012

De 36ste Frouljus PC krijt dit jier in oerdekte tribune ! Nije Kriich makket al jierren gebrûk fan de tribune fan it berne iepenloftspul út Easterwierrum. Dy tribune wurdt foar de stichting berneiepenloft bout troch Kolkman tribuneverhuur. Dit bedriuw beskikt no oer in tinte foar it oerkappen fan ús tribune, en wol disse oerkapping graach útprebearje op'e frouljus PC ! Dy kâns litte wy fansels net sjitte !

Besikers fan de frouljus pc kinne dit jier op de oerdekte tribune plaknimme sûnder mearkosten !

 

Nijsarchyf

  Corona maatregelen; veelgestelde vragen
  Karin Halbertsma nimt ôfskie as tc-lid KNKB
  Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia winne de 41ste frouljus PC
  KNKB Skoaljonges 6 july
  Alder-bern-keatsen 18 maaie
  Keatstrening foar (begjinnende) froulju !
  Snein 18 maaie âlder-bern-keatsen
  Oflaste keatspartijen
  Sint Jabik wint de 63ste Bangmapartij
  Moarns as karmaster op ’e line en middeis yn de muzyktinte
  Nije Kriich besiket de jeugd yn Weidum wer oan it keatsen te krijen
  Persbericht
  Frouljus PC Live op omropfryslan
  Frouljus PC is los !
  Frouljus PC 2012
  Nij seizoen - Nije website