WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


KNKB Skoaljonges 6 july

In folle list fan 8 partoeren yn de A-klasse en 25 partoeren yn de B-klasse soarge foar in ôfmetten fol fjild yn Weidum. Ien fjild mei 6 perken en ien fjild mei fiif perken.

Om 10 oere setten wy útein mei de B-klasse. De B-klasse keatse mei in winners- en ferliezersronde en de A-klasse keatste yn 2 poules. Om healwei fifen wie de A-klasse útkeatst en om fiif oere koenen de prizen yn de B-klasse útrikt wurde.

 

Útslaggen :

 

A-klasse

1e priis: Wessel van Wier (Peins) & Jasper Jager (Dronryp)

2e priis: Wessel Hilverda (Winsum) & Jolt Norder (Franeker)

3e priis: Jelle Cnossen (Bolsward) & Mark Polstra (Menaam)

 

B-klasse

Winnersronde

1e priis: Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum) & Gerard de Vries (Bitgum)

2e priis: Youri de Groot  (Menaam) & Wessel van der Woud (Goutum)

3e priis: Hidde Poelstra (Minnertsga) & Peer de Bakker (Weidum)

3e priis: Ignas Dijkstra (Mantgum) & Klaas Jan Oosterbaan (Scharnegoutum)

Ferliezersronde

1e priis: Sytse Koree (Anjum) & Hessel de Groot (Scharnegoutum)

2e priis: Pier Koopmans (Weidum) & Patrick Bosje (Franeker)

3e priis: Hedser Mud (Wergea) & Durk Hoogma (Baard)

 

Foto’s fan de dei fine jimme ûnder it kopke foto’s.

 

Nijsarchyf

  Corona maatregelen; veelgestelde vragen
  Karin Halbertsma nimt ôfskie as tc-lid KNKB
  Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia winne de 41ste frouljus PC
  KNKB Skoaljonges 6 july
  Alder-bern-keatsen 18 maaie
  Keatstrening foar (begjinnende) froulju !
  Snein 18 maaie âlder-bern-keatsen
  Oflaste keatspartijen
  Sint Jabik wint de 63ste Bangmapartij
  Moarns as karmaster op ’e line en middeis yn de muzyktinte
  Nije Kriich besiket de jeugd yn Weidum wer oan it keatsen te krijen
  Persbericht
  Frouljus PC Live op omropfryslan
  Frouljus PC is los !
  Frouljus PC 2012
  Nij seizoen - Nije website