WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


 

   
Jacqueline Dijkstra
Skriuwer, foarsitter
Hegedyk 5
9024 EB
e-mail: nijekriich@weidum.com 

Weidum
tel: 058-2519896

Hidzer van der Heide
Ponghâlder

Greate Buorren 21
9024EJ
Weidum
tel: 06-53781350

Beert Pieter Keestra
Jeugdsaken

Hegedyk 46
9024 BG

Weidum
tel: 058-2519356

Jan Boersma
Jeu de pelote, frijwilligers, karmasters

Wielsterdyk 2
9024 BD

Weidum
tel: 06-17347756

Rutger Oostra

Fjild, materiaal, kompetysje senioaren

Hanialeane 7
9024 EP
Weidum
tel: 06-27196711

Laurens Lageveen
Jeugdsaken, kompetysje + trening jeugd, prizen en krânsen

Bornialeane 20
9024EM
Weidum
Tel: 06-45796657

 

 

 

 

Stiper Bangmapartij en Froulju's P.C.  : Jan Suierveld
Terreinmaster + meanen : Nico Oostra
Underhâld : Jan van Dijk en Andrys de Jong
Krânsen : Willy’s Blomke, Wjelsryp
Trainers  : Pytrik Hiemstra en Remmelt Bouma
Opjefte federaasjekeatsen  : Boukje de Boer (058-2519598)
     
Earelid     : Durk Talsma
Lid fan fertsjinste  : Gertjan van der Meer

 

 

Lid wurde

It lidmaatskipsjild is € 25,00 foar senioaren

Foar dit bedrach kinne leden meidwaan oan it kompetysjekeatsen en de ledewedstriden, sûnder fierdere ynlis. Senioaren binne de leden dy't op 31 december fan it foargeande jier 17 jier of âlder binne.

Foar de jeugd fanôf groep 5 is de kontribúsje € 15,00

Hjir kinne de bern foar lede- en kompetysjekeatsen.
Sy betelje in ekstra bedrach foar de simmertraining.
(It trainingsjild wurdt net ophelle, mar op de earste training betelle).

Betelling oer de bank op namme fan Nije Kriich Weidum: NL48 RABO 0330 8566 85.

It lidmaatskip moat skriftlik, op syn lêst 1 desimber fan it foargeande jier opsein wurde. Soks yn ferbân mei de ferplichte ôfdracht oan de KNKB.

Wolle jo lid wurde?
Nim dan kontakt op fia nijekriich@weidum.com