WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


Ûndersteande bedriuwen en ynstellings meitsje it mooglik dat wy de dingen dwaan kinne dy't wy dogge.
 

 

VERENIGING SPONSOR
 
Boubedriuw S.D. van der Vegt Hegedyk 3a 9024EB Weidum www.sdvandervegt.nl

CO SPONSOR
 
Otte Installaties Edisonstraat 12 8606 JJ Sneek www.otte-installaties.nl
Peugeot Haaima Werpsterdyk 8 9088CB Wurdum/Ljouwert www.autohaaima.nl

SUB SPONSOR
 
Bedrijvencentrum Weidum Wielsterdyk 33 9024 BD Weidum www.bcweidum.nl
Doarpssintrum Weidum eo Bornialeane 1 9024 EM Weidum www.weidum.eu
Geb. Swierstra Skildyk 3 9024EN Weidum www.gebswierstra.nl
HD Studio Idzerdaleane 27 9024 EE Weidum www.hd-studio.nl
Installatietechniek Dijkstra BV. Poptawei 180 8899AM Ljouwert www.dijkstrabv.nl
J. Schaap & Zn. Transport- & carroseriebedrijf Tijnje www.schaaptijnje.nl
Kapsalon Rommy Dekemawei 4 9024 BE Weidum 058 - 251 94 24
Patrick Kramer Skildyk 12 9024EN Weidum www.patrickkramer.nl
R. Wynia Timmerbedrijf Dekemawei 1 9024BE Weidum www.rwynia.nl
Regts Professional Postbus 530 8800 AM Franeker/Sneek/Joure www.regts.nl
Stichting Dorpscentrum Weidum e.o. Weidum www.weidum.eu
Studio Haaima Bearsterdyk 6 9025 BR Bears www.studiohaaima.nl
Studio Smids Wielsterdyk 33 9024BD Weidum www.studiosmids.nl
Sytse Haima - live-optredens & gitaarlessen Skildyk 5 9024EN Weidum 058 - 251 96 74
Talsma Bouwk. Advies, Ontwerp- en Tekenbureau S‚npaed 17 9024 ED Weidum www.albertdirktalsma.nl
TSM Installatietechniek Hegedyk 44 9024BG Weidum www.tsm-installatietechniek.nl
Wiersma Vishandel Jaagpaad 1 EE 06-13531963

SPONSOR
 
Autobedriuw Hoekstra Van Aylvaleane 19 9027 BM Hilaard www.autobedrijfhoekstra.nl
Autobedriuw Sypersma Dilledyk 1 9021 CB Easterwierrum www.autobedrijf-sypersma.nl
Dorant Installatiewerk Sanpaed 22 9024 ED Weidum 06 - 53 57 91 03
Geskikt Lytse Buorren 16 9024 EK Weidum www.geskikt.nl
Henk de Boer Melktechniek Hegedyk 42 9026 BB Jellum www.henkdeboermelktechniek.nl
Hotel Weidumerhout Dekemawei 9 9024BE Weidum www.weidumerhout.nl
Lanting Schilders Waltawei 31-33 8635 MZ Boazum 0515 - 52 16 45
Van Balen Boekhoudburo Hegedyk 16 9026 BB Jellum www.vanbalenboekhoudburo.nl