WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


 

Snein 18 maaie âlder-bern-keatsen

SPULRIGELS

It perk wurdt bij âlder-bern keatsen yn twa fakken ferdielt. Yn it foarste fak stiet it bern en hjir mei de folwoeksene net komme. Hjirtroch wurdt de opslach fan it bern automatysk troch it oare bern weromslein.

De folwoeksene slaat foar minst op en mei by it útslaan net yn ien kear oer de middelline slaan.

By genôch opjefte wurdt keatst yn klassen, hjirby is it bern bepalend foar de klasse wer’t yn keatst wurdt.

Wij hoopje dat alle bern harren opjouwe mei, heiten, memmen, pakes, beppes of oare folwoeksenen (net leden betelje € 2,50)

 

ALLEGEARRE MEIDWAAN !!

 

Nijsarchyf

  Corona maatregelen; veelgestelde vragen
  Karin Halbertsma nimt ôfskie as tc-lid KNKB
  Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia winne de 41ste frouljus PC
  KNKB Skoaljonges 6 july
  Alder-bern-keatsen 18 maaie
  Keatstrening foar (begjinnende) froulju !
  Snein 18 maaie âlder-bern-keatsen
  Oflaste keatspartijen
  Sint Jabik wint de 63ste Bangmapartij
  Moarns as karmaster op ’e line en middeis yn de muzyktinte
  Nije Kriich besiket de jeugd yn Weidum wer oan it keatsen te krijen
  Persbericht
  Frouljus PC Live op omropfryslan
  Frouljus PC is los !
  Frouljus PC 2012
  Nij seizoen - Nije website