WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


Sint Jabik wint de 63ste Bangmapartij

K.v. Het Noorden (Bauke en Taeke Triemstra en Renze Hiemstra) binne it jubileumjier fan de keatsferiening út Sint Jabik geweldig begûn troch 63ste Bangmapartij winnend ôf te slúten.

Undanks it reinige waar waard it dochs in moaie finale. Sint Jabik wûn mei alles oan de hang fan it nije partoer fan LKC Sonnenborgh út Leeuwarden (Gert-Anne van der Bos, Hans Wassenaar en Daniël Iseger).

Der wiene twa tredde priizen foar OKK Bitgum (Johan van der Meulen, Cornelis Terpstra en Tjisse Streenstra) en K.v. Minnertsga (Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra).

Sjoch fierder bij it knopke foto's.

 

Nijsarchyf

  Corona maatregelen; veelgestelde vragen
  Karin Halbertsma nimt ôfskie as tc-lid KNKB
  Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia winne de 41ste frouljus PC
  KNKB Skoaljonges 6 july
  Alder-bern-keatsen 18 maaie
  Keatstrening foar (begjinnende) froulju !
  Snein 18 maaie âlder-bern-keatsen
  Oflaste keatspartijen
  Sint Jabik wint de 63ste Bangmapartij
  Moarns as karmaster op ’e line en middeis yn de muzyktinte
  Nije Kriich besiket de jeugd yn Weidum wer oan it keatsen te krijen
  Persbericht
  Frouljus PC Live op omropfryslan
  Frouljus PC is los !
  Frouljus PC 2012
  Nij seizoen - Nije website