WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


Alder-bern-keatsen 18 maaie

Mei tige moai waar is snein ús jierlikse alder-bern-keatspartij hâlden.

Mar leafst 20 partoeren, ferdielt oer trije poule’s stiene op’e list.

Om in oere as fjouwer koenen Sytse en Laurens de prizen útrikke.

 

A-klasse

1e priis: Hester de Boer + Fenna Bijlsma

2e priis: Peer de Bakker + Laurens Lageveen

 

B-klasse

1e priis: Nynke + Folkert Punter

2e priis: Beitske Broersma + Johanna Aalberts

 

C-klasse

1e priis: Lieuwe + Wigle Anema

2e priis: Ilse + Beert-Pieter Keestra

 

Foto’s fan de dei fine jimme ûnder it kopke foto’s

(mei tank oan Tsjitske van der Meer)

 

Nijsarchyf

  Corona maatregelen; veelgestelde vragen
  Karin Halbertsma nimt ôfskie as tc-lid KNKB
  Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia winne de 41ste frouljus PC
  KNKB Skoaljonges 6 july
  Alder-bern-keatsen 18 maaie
  Keatstrening foar (begjinnende) froulju !
  Snein 18 maaie âlder-bern-keatsen
  Oflaste keatspartijen
  Sint Jabik wint de 63ste Bangmapartij
  Moarns as karmaster op ’e line en middeis yn de muzyktinte
  Nije Kriich besiket de jeugd yn Weidum wer oan it keatsen te krijen
  Persbericht
  Frouljus PC Live op omropfryslan
  Frouljus PC is los !
  Frouljus PC 2012
  Nij seizoen - Nije website