WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


KNKB Famkes útn. 25-8-2013

By tige moai waar koe hjoed de KNKB famkes partij ferkeatst wurde. Disse partij dy't de famkes keatsers de kâns jout alfêst in kear te keatsen op it Frouljus PC fjild. Útslach: 1e priis, partoer 6, Jildou Felkers (Stiens), Elma Breeuwsma (Folsgare) en Sjanet Wijnia (Wommels) 2e priis, partoer 3, Anna Monfils (Kimswerd), Martzen Deinum (Wommels) en Sandra Hofstra (Wjelsryp) 3e priis, partoer 8, Ilse Tuinenga (Berltsum), Anne Nieke Bergsma (Minnertsgea) en Anna-Brecht Bruinsma (Wommels) 

Fotoarchyf

  Keatskamp jongerein 21 & 22 april
  Jűns Strjittekeatsen foar de jeugd
  KNKB Famkes t.i.l. 27 augustus 2017
  Frouljus PC 2017
  Frouljus PC 24 augustus 2016
  Frouljus PC woasdei 19 augustus 2015
  Bangmapartij 3 maaie 2015
  KNKB Skoaljonges 6 july
  Pearkekeatsen 15 juni 2014
  Alder-bern-keatsen 18 maaie
  Jeugd + Ledekeatsen 4 mei
  Bangma Partij 2014
  KNKB Famkes útn. 25-8-2013
  Federaasje Ofdielingskompetysje Welpen Famkes
  Federaasje Littenseradiel Ôfdielingskompetysje Welpen Jonges
  Federaasje Littenseradiel Ôfdielingskompetysje Skoallejonges/ famkes
  Alder-bern keatsen 26-5-2013
  KNKB Pupillen Famkes A
  KNKB pupillen famkes A
  KNKB Pupillen Famkes B
  Federaasje partij 11-5-2013
  KNKB Famkes 26-8-2012
  KNKB pupillen jonges 26-5-2012
  Federaasje partij 12-5-2012
  KNKB pupillen 13-5-2012
  Ledenkeatsen snein 6 maaie 2012
  Famkes KNKB
  Jan Suierveld Skille
  KNKB-partij senioren d.e.l.
  KNKB Skoallefamkes
  Jeu de Pelote ledekeatsen
  KNKB Pupillen jongens
  Ledenkeatsen
  Federaasje keatsen
  Famkes útnoeging KNKB
  Jeu de Pelote ledenpartij
  Alder bern keatsen
  Astrid sportprijzen partij
  Famkes útnoeging
  Finale Jeu de Pelote