WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


KNKB pupillen 13-5-2012

Ofdieling:
1e Priis, partoer 6, Makkum, Kim Dijkstra, Lobke Vlasbloem en Boukje-Ellen Bosma
2e Priis, partoer 2, Reduzum, Jitsina van den Bogert, Anna-Baukje Bloem en Albertine Brinksma
3e Priis, partoer 10, Dronryp, Donna Dijk en Lisette Tolsma
3e Priis, partoer 12, Wommels, Nynke Beckers, Nynke Marije Faber en Rixt Wijnja

Troch inoar lotsjen:
1e Priis, partoer 7, Amarins de Groot (Mantgum) en Jeska Terpstra (Easterein)
2e Priis, partoer 15, Hermine Bakker (Bitgum) en Margriet Miedema (Berltsum)
3e Priis, partoer 2, Berber Bouma (Easterlittens) en Rixt Hooijenga (Grou)
Ferliezers:
1e Priis, Partoer 12, Simone Kootstra (Minnertsgea) en Rianne Haaima (Anjum)
2e Priis, Partoer 1, Renske Blanksma (Wier) en Anna Ennema (Seisbierrum)
3e Priis, Partoer 16, Iris de Vries (Arum) en Marije Sweering (Folsgare)

 

Fotoarchyf

  Keatskamp jongerein 21 & 22 april
  Jűns Strjittekeatsen foar de jeugd
  KNKB Famkes t.i.l. 27 augustus 2017
  Frouljus PC 2017
  Frouljus PC 24 augustus 2016
  Frouljus PC woasdei 19 augustus 2015
  Bangmapartij 3 maaie 2015
  KNKB Skoaljonges 6 july
  Pearkekeatsen 15 juni 2014
  Alder-bern-keatsen 18 maaie
  Jeugd + Ledekeatsen 4 mei
  Bangma Partij 2014
  KNKB Famkes útn. 25-8-2013
  Federaasje Ofdielingskompetysje Welpen Famkes
  Federaasje Littenseradiel Ôfdielingskompetysje Welpen Jonges
  Federaasje Littenseradiel Ôfdielingskompetysje Skoallejonges/ famkes
  Alder-bern keatsen 26-5-2013
  KNKB Pupillen Famkes A
  KNKB pupillen famkes A
  KNKB Pupillen Famkes B
  Federaasje partij 11-5-2013
  KNKB Famkes 26-8-2012
  KNKB pupillen jonges 26-5-2012
  Federaasje partij 12-5-2012
  KNKB pupillen 13-5-2012
  Ledenkeatsen snein 6 maaie 2012
  Famkes KNKB
  Jan Suierveld Skille
  KNKB-partij senioren d.e.l.
  KNKB Skoallefamkes
  Jeu de Pelote ledekeatsen
  KNKB Pupillen jongens
  Ledenkeatsen
  Federaasje keatsen
  Famkes útnoeging KNKB
  Jeu de Pelote ledenpartij
  Alder bern keatsen
  Astrid sportprijzen partij
  Famkes útnoeging
  Finale Jeu de Pelote