WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


Famkes KNKB

In dikke reinbui by de start fan'e partij, makke it dochs al wiete, en op guon plakken troch de frouljus PC tige minne fjild, der net better op. It iennichste plak op ús fjild wer't noch keats wurde koe wie it plak węr it fjild ek lei mei de FPC.
Nei de bui like it better te wurden en is wol úteinsetten, mei oan it ein fan'e earste omloop wer it noadige wetter. Dęrnei waard it waar folle better, mar op it fjild wienen hiele minne plakken. Troch wat ferlizzen fan perken en fjild ha we dat sa goed moochlik omsile kind sadat de partij dochs ôfmakke wurde koe.

Der is keatst yn twa poules fan fjouwer partoer, winners fan beide poules moasten tsjin elkoar en ek de nűmers twa ha keatst om'e tredde priis.

1e Priis, pertoer 4, mei Hermine Sytema út Deinum, Ilse Lijzenga Sint Anne en Geke de Boer Wergea.
2e priis, pertoer 6, mei Tineke Dijkstra Easterein, Jeltsje Koopal Ingelum, Annelien Broersma Easterein.
3e priis, pertoer 2, Elly Hofman Dronryp, Klasine Huistra Reduzum en Martine Tiemersma Easterein.


 

Fotoarchyf

  Keatskamp jongerein 21 & 22 april
  Jűns Strjittekeatsen foar de jeugd
  KNKB Famkes t.i.l. 27 augustus 2017
  Frouljus PC 2017
  Frouljus PC 24 augustus 2016
  Frouljus PC woasdei 19 augustus 2015
  Bangmapartij 3 maaie 2015
  KNKB Skoaljonges 6 july
  Pearkekeatsen 15 juni 2014
  Alder-bern-keatsen 18 maaie
  Jeugd + Ledekeatsen 4 mei
  Bangma Partij 2014
  KNKB Famkes útn. 25-8-2013
  Federaasje Ofdielingskompetysje Welpen Famkes
  Federaasje Littenseradiel Ôfdielingskompetysje Welpen Jonges
  Federaasje Littenseradiel Ôfdielingskompetysje Skoallejonges/ famkes
  Alder-bern keatsen 26-5-2013
  KNKB Pupillen Famkes A
  KNKB pupillen famkes A
  KNKB Pupillen Famkes B
  Federaasje partij 11-5-2013
  KNKB Famkes 26-8-2012
  KNKB pupillen jonges 26-5-2012
  Federaasje partij 12-5-2012
  KNKB pupillen 13-5-2012
  Ledenkeatsen snein 6 maaie 2012
  Famkes KNKB
  Jan Suierveld Skille
  KNKB-partij senioren d.e.l.
  KNKB Skoallefamkes
  Jeu de Pelote ledekeatsen
  KNKB Pupillen jongens
  Ledenkeatsen
  Federaasje keatsen
  Famkes útnoeging KNKB
  Jeu de Pelote ledenpartij
  Alder bern keatsen
  Astrid sportprijzen partij
  Famkes útnoeging
  Finale Jeu de Pelote