WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


Federaasje Littenseradiel Ōfdielingskompetysje Welpen Jonges

(Foto's: Hidzer van der Heide) Winnersronde

1ste Baard, Klaas G. Meulenaar, Geert Reitsma, Duncan Folkerts
2de Winsum 2, Jelke Greidanus, Jelmer Kuiken, Pascal Poelstra
3de Wommels 2, Wessel Wijnia, Jente Schraa, Luka van der Weg

Ferliezers ronde

1ste Reahūs-Turns, Doede Jager, Ate Schaap, Pieter de Jong
2de Spannum, Siso Harkema, Niels de Boer, Stijn Vincken

 

Fotoarchyf

  Keatskamp jongerein 21 & 22 april
  Jūns Strjittekeatsen foar de jeugd
  KNKB Famkes t.i.l. 27 augustus 2017
  Frouljus PC 2017
  Frouljus PC 24 augustus 2016
  Frouljus PC woasdei 19 augustus 2015
  Bangmapartij 3 maaie 2015
  KNKB Skoaljonges 6 july
  Pearkekeatsen 15 juni 2014
  Alder-bern-keatsen 18 maaie
  Jeugd + Ledekeatsen 4 mei
  Bangma Partij 2014
  KNKB Famkes śtn. 25-8-2013
  Federaasje Ofdielingskompetysje Welpen Famkes
  Federaasje Littenseradiel Ōfdielingskompetysje Welpen Jonges
  Federaasje Littenseradiel Ōfdielingskompetysje Skoallejonges/ famkes
  Alder-bern keatsen 26-5-2013
  KNKB Pupillen Famkes A
  KNKB pupillen famkes A
  KNKB Pupillen Famkes B
  Federaasje partij 11-5-2013
  KNKB Famkes 26-8-2012
  KNKB pupillen jonges 26-5-2012
  Federaasje partij 12-5-2012
  KNKB pupillen 13-5-2012
  Ledenkeatsen snein 6 maaie 2012
  Famkes KNKB
  Jan Suierveld Skille
  KNKB-partij senioren d.e.l.
  KNKB Skoallefamkes
  Jeu de Pelote ledekeatsen
  KNKB Pupillen jongens
  Ledenkeatsen
  Federaasje keatsen
  Famkes śtnoeging KNKB
  Jeu de Pelote ledenpartij
  Alder bern keatsen
  Astrid sportprijzen partij
  Famkes śtnoeging
  Finale Jeu de Pelote