WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
195119521953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

''Nije Kriich'',Weidum
Net hâlden
Net hâlden
Net hâlden
“Concordia'',Holwert
''Sint Annaparochie'',Sint Anne
''L.K.C. Sonnenborgh'',Ljouwert
''Klaas Mug'',Rie
Net hâlden.
Staakt yn'e finale fanwege it waar.
Finalisten wiene:
''L.K.C. Sonnenborgh'',Ljouwert
''Eendracht'',Harns
Finale net spile fanwege it waar.
Finalisten wiene :
''Eendracht'',Harns
''Willem Westra'',Arum
''L.K.C. Sonnenborgh'',Ljouwert
''Eendracht'',Harns
''Willem Westra'',Arum
“Makkum”, Makkum,
“Eendracht”, Harns
“Eendracht”, Harns
“Makkum”, Makkum,

''Eendracht'',Harns
''Onder Ons'',Easterlittens
''Nije Kriich'',Weidum
Net hâlden
''Eendracht'',Harns
''L.K.C. Sonnenborgh'',Ljouwrt
''Jan Bogtstra'',Frjentsjer
''Het Noorden'',Sint Jabik
''L.K.C. Sonnenborgh'',Ljouwert
''V.V.V.'',Berltsum
''V.V.V.'',Berltsum
''Jan Bogtstra'',Frjentsjer
''Winsum'',Winsum
''Foarút'',Marsum
''Foarút'',Marsum
''Jan Bogtstra'',Frjentsjer
''Winsum'',Winsum
''Bolsward'',Boalsert
Net hâlden
“Winsum”, Winsum
“Bolsward”, Boalsert
“Sint Annaparochie”, Sint Anne
Net hâlden
“De Twa Doarpen'',Seisbierrum
''Jan Bogtstra'',Frjentsjer
''Jan Bogtstra'',Frjentsjer
Staakt yn'e earste omloop
''Jan Bogtstra'',Frjentsjer
''Jan Bogtstra'',Frjentsjer
''Klaine Izak'',Froubuorren
''Jan Bogtstra'',Frjentsjer
''Jan Bogtstra'',Frjentsjer
''Willem Westra'',Arum
''Minnertsga'',Minnertsgea
''Minnertsga'',Minnertsgea

''Minnertsga'',Minnertsgea
''Minnertsga'',Minnertsgea
''Wezon de Sterke Earm'',Grins
''Wezon de Sterke Earm'',Grins
''Minnertsga'',Minnertsgea
Net hâlden
Net hâlden
''O.K.K.'', Bitgum
“Pim Mulier”, Wytmarsum
“Minnertsga”, Minnertsgea
“Minnertsga”, Minnertsgea
“Pim Mulier”, Wytmarsum
"L.K.C. Sonnenborgh", Ljouwert
“Pim Mulier”, Wytmarsum 
"Pim Mulier", Wytmarsum
"In nij begjin" Hijen-Feinsum
"Goutum e.o." Goutum

"Kv Het Noorden" St. Jabik

F. Hiddinga, J. de Groot, S. de Groot
fanwege de oarloch
fanwege de oarloch
fanwege de oarloch
Y. de Haan, P. de Haan, H. de Haan
J. Rodenhuis, K. Kuiken, G. Groen
J. Rodenhuis, T. de Bruin, A. Paassen
H. Visser, K. Pekel, S. Travaille
Gjin snein beskikber foar ''De Bond''


J. Rodenhuis, T. de Bruin, A. Paassen
H. Schuil, S. Olivier, J. Galema

H. Schuil, S. Olivier, D. Smedinga
M. van der Weerd, P. de Groot, J. Tolsma
J. Rodenhuis, S. van der Zee, F. Helfrich
J. Galema, S. Olivier, D. Smedinga
M. van der Weerd, J. Buwalda, J. Tolsma
R. Kuiper, A. Rinia, D. Lemstra
S. Olivier, Joh. Jansen, H. Schuil
P. Schuil, H. Schuil, Joh. Jansen
R. Kuiper, A. Rinia, K. Hibma
S. Olivier, D. Smedinga, H. Bultje
H. Schuil, Joh. Jansen, Joh. Halbesma
A. Broersma, E. Heeg, M. Santema
P. Koopmans, AE. Haima, D. Talsma
fanwege it waar
H. Schuil, Joh. Jansen, Joh. Halbesma
D. Scheepstra, R. de Groot, Joh. Westra
Joh. van Seijst, S. Sikkema, P. de Groot
G. Tempel, R. van Wieren, H. Leeuwen
R. de Groot, D. Scheepstra, Joh. Westra
G. Okkinga, Th. Dijkstra, H. Sijpersma
G. Okkinga, Th. Dijkstra, H. Sijpersma
Joh. van Seijst, J. van der Molen,
G. Fokkens, H. Kramer, Joh. van der Ploeg
L. Breuker, W. van Wieren, R. van Wieren
J. Posseth, R. van Wieren, W. van Wieren
C. van Seijst, Tj. Wallendal, J. van der Molen
Sake Saakstra, G. Fokkens, D. Fokkema
Sj. de Boer, A. Bootsma, M. Hovinga
fanwege it te wiete fjild
U. Dijkstra, G. Fokkens, Joh. Andela
Sj. de Boer, O. Brunia, A. Bootsma
F. Groen, A. Spiekstra, Tj. Wallendal
fanwege it te wiete fjild
J. Hesselius, Joh. van Dijk, Joh. Brandsma
Sipke Saakstra, K. Wierstra, T. Schurer
Tj. Vellinga, A. Tolsma, T. Schurer
fanwege it waar
A. Tolsma, L. Leeuwen, T. Schurer
A. Tolsma, L. Leeuwen, T. Schurer
P. Porte, S. Porte, P.J. Faber
E. Seerden, L. Leeuwen, T. Schurer
E. Seerden, D. Boomstra, T. Schurer
J. Okkinga, J. Kamminga, T. Schurer
G. Faber, Joh.Wassenaar, C.Wassenaar
W.H. de Haan, Joh. Wassenaar,
C. Wassenaar
W. Faber, Joh. Wassenaar, C .Wassenaar
W. Faber, C. Wassenaar, K.A. Terpstra
Joh. Dijkstra, S. Porte, P. van Tuinen
Joh. Dijkstra, S. Porte, D. Groenendijk
C. Terpstra, K.A.Terpstra, C. Wassenaar
fanwege de tongblier
fanwege it waar
P. van Tuinen, A. Kuipers, K. Zittema
J. Zaagemans, H. Sprik, F. van der Wei
C. Terpstra, J. Wassenaar, C. Wassenaar
K.A. Terpstra, J. Wassenaar, C. Wassenaar
G.J. Meekma, F. van der Wei, H. Sprik
P. Bakker, K, Nijman, D. Iseger
K. de Vries, H. Sprik, F. van der Wei
H. Sprik, F. van der Wei, G.J. Meekma
R.J. Olijnsma, M. Olijnsma, M Feenstra
Hendrik Tolsma, Cornelis Terpstra en Daniël Iseger

Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Renze Hiemstra

2014 "Kv Het Noorden" St. Jabik Bauke Triemstra, Taeke Triemstra, Renze Hiemstra

2015

LKC Sonnenborgh Ljouwert

Jan Hoekstra, Pieter Jan Plat, Hans Wassenaar

2016

OKK Bitgum

Johan van der Meulen, Tjisse Steenstra,, Cornelis Terpstra

2017 LKC Sonnenborgh Louwert Hillebrand Visser, Hans Wassenaar, Enno Kingma

 

 #bangmapartij