Datum:   27-09-2020
 
Aktiviteit:   Frouljus PC
 
Oanfang:   10:15 oere